Všeobecné obchodné podmienky – Slovenský Mincový Obchod®

1. Oblasť platnosti

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa medzi Vami a nami považujú za objednávku tovaru a jeho dodanie.

2. Uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára, keď Vám Vašu objednávku potvrdíme dodávkou tovaru, resp. oznámime expedíciu tovaru alebo potvrdíme príjem objednávky do 7 dní. Zobrazenie produktov v našej internetovej predajni a v našich reklamných materiáloch nepredstavuje žiadnu právne záväznú ponuku, ale výzvu na objednanie. SLOVENSKÝ MINCOVÝ OBCHOD® je značkou firmy HMK V AG. Vašim zmluvným partnerom je HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen, Predstavenstvo: Jan-Nicolas Fantl, obchodný register kantónu Thurgau, IČO: CHE-357.873.257. Vaše objednávky budú u nás zaevidované po uzatvorení zmluvy. Ak by ste podklady k Vašim objednávkam stratili, obráťte sa na nás. Radi Vám pošleme kópie údajov Vašej objednávky.

Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. V prípade otázok Vám radi pomôžeme aj prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu:

Slovenský Mincový Obchod®
P.O. Box 4300, 800 90 Bratislava 090
Email: info@hmk.eu
Telefón: 0850 850 564 Dostupnosť: Po-Pia 08:00-17:00 hodín

3. Služba pre zberateľov

Ak si objednáte tovar so službou pre zberateľov, znamená to, že ďalšie vydania k tejto sérii obdržíte automaticky (väčšinou v mesačných intervaloch) na ukážku (nákup na skúšku), t.j. že dodaný tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do 6 dní po obdržaní tovaru. Kúpna zmluva vzniká pri takýchto edičných zásielkach až po prijatí tovaru a po Vašom potvrdení, najneskôr však po uplynutí 6-dňovej lehoty na ukážku. Potvrdenie sa považuje za uskutočnené, ak nám v priebehu tejto lehoty nepošlete žiadnu písomnú správu, ani nám nevrátite dodaný tovar. Po potvrdení majú spotrebitelia okrem toho aj právo na vrátenie tovaru, čo je uvedené v bode 4, takže na Vaše definitívne rozhodnutie máte čas minimálne 27 dní. Vyhradzujeme si právo poslať Vám s Vašou prvou objednávkou aj prvý produkt z edície – ušetríte tak poštovné. Pokojne si môžete každý zberateľský kúsok skontrolovať. Zbierate iba tak dlho, ako si želáte. Ak si už viac nebudete želať profitovať z našej služby pre zberateľov, prostredníctvom stručného oznámenia ju môžete kedykoľvek prerušiť alebo celkom ukončiť.

4. Právo spotrebiteľov na zrušenie zmluvy

Spotrebitelia majú právo na zrušenie zmluvy podľa nasledujúcich pravidiel, pričom spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzavrie právny úkon za účelom, ktorý nie je možné priradiť ani k jej komerčným, ani k jej podnikateľským pracovným činnostiam.

Poučenie o zrušení zmluvy

Právo na zrušenie zmluvy

Máte právo na zrušenie zmluvy do 21 dní bez udania dôvodu.

Lehota zrušenia zmluvy je 21 dní odo dňa,

  • keď ste Vy alebo Vami menovaná tretia osoba, ktorá nie je špeditérom, prevzali tovar, resp.; ak ste si objednali tovar alebo viac tovarov v rámci jednotnej objednávky a tovar, resp. tovary boli alebo budú dodané jednotne;
  • keď ste Vy alebo Vami menovaná tretia osoba, ktorá nie je špeditérom, prevzali posledný tovar, resp.; ak ste si objednali tovar alebo viac tovarov v rámci jednotnej objednávky a tovary budú dodané oddelene;
  • keď ste Vy alebo Vami menovaná tretia osoba, ktorá nie je špeditérom, prevzali poslednú čiastočnú zásielku, alebo posledný kus, resp. ak ste objednali tovar, ktorý bude dodaný vo viacerých čiastočných zásielkach alebo kusoch.

Ak sa vyskytne viac z uvedených možností, lehota zrušenia zmluvy začne plynúť až potom, keď ste Vy alebo Vami menovaná tretia osoba, ktorá nie je špeditérom, prevzali posledný tovar alebo poslednú čiastočnú zásielku, resp. posledný kus. Pre uplatnenie Vášho práva na zrušenie zmluvy nás musíte informovať o Vašom rozhodnutí prostredníctvom jednoznačného vyjadrenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom, alebo e-mailom) na adresu: SLOVENSKÝ MINCOVÝ OBCHOD®, P.O. Box 4300, 800 90 Bratislava 090, Telefón: 0850 850 564, email: info@hmk.eu (právnu adresa: HMK V AG, zastúpená Predstavenstvo: Jan-Nicolas Fantl, Leubernstrasse 6, CH- 8280 Kreuzlingen). Môžete na to použiť priložený vzorový formulár pre zrušenie zmluvy, ktorý nie je predpísaný. Pre zachovanie lehoty zrušenia zmluvy je postačujúce, ak oznámenie o uplatnení práva na zrušenie zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na zrušenie zmluvy.

Dôsledky zrušenia zmluvy

Ak túto zmluvu zrušíte, vrátime Vám všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane dodacích nákladov (okrem dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z toho, ak ste zvolili iný druh zásielky, ako nami ponúkanú najlacnejšiu štandardnú zásielku), neodkladne a najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o zrušení tejto zmluvy. Pre spätnú úhradu používame rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri poslednej transakcii, prípadne iný, ak bolo výslovne dohodnuté inak; v žiadnom prípade Vám za vrátenie peňazí nebudeme účtovať poplatky.

Vrátenie peňazí môžeme zamietnuť, pokiaľ neobdržíme naspäť tovar, alebo kým nepredložíte potvrdenie o tom, že ste tovar zaslali späť v závislosti od toho, čo bolo skôr. Tovar je nutné neodkladne zaslať späť alebo odovzdať najneskôr do 14 dní od oznámenia o zrušení zmluvy na adresu Slovenský Mincový Obchod®, P.O. Box 4300, 800 90 Bratislava 090 na Vaše náklady. Lehotu dodržíte, ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty do 14 dní. Za prípadnú stratu hodnoty tovaru zodpovedáte iba v tom prípade, ak bola táto strata hodnoty spôsobená Vašou neodbornou manipuláciou počas preverovania vlastností a funkčnosti tovaru,

Právo na zrušenie zmluvy zaniká predčasne pri zmluvách o dodaní tovarov, ktoré nie sú prefabrikované a pre výrobu ktorých je smerodajná individuálna voľba alebo stanovenie prostredníctvom spotrebiteľa, alebo sú jednoznačne prispôsobené potrebám spotrebiteľa a tovary sa považujú za predmet, ktorého cena podlieha kolísaniu na finančnom trhu (napr. ušľachtilé kovy), na ktoré nemáme žiadny vplyv a ktoré sa môžu vyskytnúť počas lehoty zrušenia zmluvy.

5. Ceny, poštovné

Všetky ceny uvedené v našich reklamných materiáloch a na stránkach o produktoch sú vrátane zákonnej DPH a iných cenových zložiek. K uvedeným cenám dodatočne pripočítavame za dodanie v rámci Slovenska príslušný paušálny poplatok za dodanie. Fixné náklady za poštovné a balné sú vo výške 4,95 €, pokiaľ nie je uvedené inak.

6. Dodanie

Pred odoslaním sú naše produkty dôkladne skontrolované a zabalené. Tovar dodávame do 7 dní po doručení objednávky. Informácie o prípadných odlišných termínoch dodania sú uvedené v reklamných materiáloch a na príslušných stránkach o produktoch. Zásielka je možná len pre odberateľa na Slovensku. Vašu objednávku posielame spravidla poštou. Zásielka sa môže z organizačných dôvodov uskutočniť zo Švajčiarska. Odoslaním objednávacieho formulára splnomocňujete nás, resp. poskytovateľov logistických služieb, ktorých sme splnomocnili, aj k doručeniu všetkých vyhlásení potrebných pre dovoz zo Švajčiarska vo Vašom mene a na Váš účet, ako aj k odbaveniu colných formalít, predovšetkým k predloženiu všetkých dokladov a papierov potrebných v tejto súvislosti. Táto služba je pre Vás bezplatná. Všetky clá, dane a poplatky spojené s dovozom, preberáme my a oslobodzujeme Vás od všetkých povinností. Ak hodnota prekročí hraničnú hodnotu podľa článku 27 nariadenia o cle (EHS) alebo hraničné hodnoty §§ 1 a 1a EUStBV (Nariadenie o oslobodení od dovoznej dane z obratu), vyhradzujeme si právo jednať voči colnému úradu alebo finančným úradom vo vlastnom mene a na vlastný účet, avšak bez navýšenia Vašich nákladov. Povinnosť zásielky z našej strany zaniká, ak by objednaný tovar nebol dostupný z dôvodov, ktoré sme pri uzatvorení zmluvy nepredvídali, ak by napriek riadnemu zhodnému kryciemu obchodu nemohol byť doručený správne a včas, ak nie je možné nahradiť chýbajúcu dostupnosť a ak sme Vás o tom neodkladne informovali. V prípade, že Vám výnimočne pošleme tovar porovnateľný kvalitou a cenou, nie ste samozrejme povinný tovar prevziať a môžete ho bezplatne poslať späť.

7. Úhrada

Naše zásielky spravidla posielame na faktúru! Platba je splatná hneď po uzatvorení zmluvy – k zásielke je priložená faktúra s údajmi na prevod. Vyhradzujeme si právo na požadovanie platby vopred v prípade nových zákazníkov a v prípade, že by príslušná zákazka so sebou mohla priniesť finančné riziká. V tom prípade dostanete pred odoslaním tovaru účet s naším bankovým spojením. Po zaplatení/prevode Vám okamžite tovar dodáme! Výslovne upozorňujeme našich zákazníkov, že dlžník platby je v meškaní, ak nerealizuje kompletnú platbu do 30 dní od dátumu splatnosti a príjmu faktúry. V prípade, že sa zákazník omešká s platbou, je povinný uhradiť predávajúcemu úroky z omeškania podľa platných a účinných predpisov a taktiež náhradu nákladov spojených s vymáhaním a monitorovaním pohľadávky/pohľadávok.

8. Záruka

Zákonné práva na záruku sa vzťahujú na všetky ponúkané tovary.

9. Výhrada vlastníckeho práva

Tovar ostáva našim majetkom až do úplného zaplatenia.

10. Záverečné ustanovenia

Uzatvorenie zmluvy sa vykoná výlučne v slovenskom jazyku. Pre právne vzťahy zákazníkov a firmy HMK V AG platí nemecké právo bez vylučovacích noriem medzinárodného občianskeho práva a za vylúčenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). Pre spotrebiteľov platí táto voľba práva len do tej miery, pokiaľ mu nie je poskytnutá ochrana odňatá kogentnými právnymi ustanoveniami štátu, v ktorom má spotrebiteľ svoj trvalý pobyt. Ak je zákazník podnikateľom, pre všetky nároky a dohody uzatvorené so zákazníkom výlučne príslušným súdom Aschaffenburg (Nemecko).

Na stiahnutie tu: Vzorový formulár o zrušení zmluvy

Stav:  01.01.2017