Teruggaverecht voor consumenten

Consumenten hebben een teruggaverecht op basis van het feit dat een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtszaak voor doelen afsluit die overwegend geen uitstaans hebben met zijn commerciële en/of zelfstandige beroepsactiviteit.

Instructie inzake het teruggaverecht

Teruggaverecht

U kunt binnen 21 dagen zonder vermelding van redenen dit contract ontbinden.

Het teruggaverecht bedraagt 21 dagen vanaf de dag

  • waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de waren in bezit genomen heeft; wanneer u een waar of meerdere waren in het kader van een uniforme bestelling besteld heeft, en de waar resp. de waren uniform geleverd wordt resp. worden ;
  • waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste waar in bezit genomen heeft, wanneer u meerdere waren in het kader van een uniforme bestelling besteld hebt en de waren apart geleverd worden;
  • waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit genomen heeft, wanneer u een waar besteld heeft die in meerdere deelzendingen of stukken geleverd wordt.

Wanneer er sprake is van het bestaan van meerdere van de hierboven beschreven alternatieven, begint de teruggavetermijn pas wanneer u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste waar of de laatste deelzending resp. het laatste stuk in bezit genomen heeft. Om uw teruggaverecht uit te oefenen moet u ons: BENELUX MUNTKANTOOR®, PO BOX 73, Gebouw 829 C, 1931 Brucargo, Telefoon: 089/56 12 12, Telefax: 089/57 24 21, E-mail: service-hmk@hmk.eu (adres voor dagvaardingen: HMK V AG, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur Jan-Nicolas Fantl, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief, telefax of e-mail) over uw besluit om dit contract te ontbinden, informeren. U kunt daarvoor het meegeleverde model-teruggaveformulier gebruiken dat echter niet verplicht is. Om de teruggavetermijn te vrijwaren volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het teruggaverecht voor afloop van de teruggavetermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Wanneer u dit contract herroept moeten wij u alle betalingen, die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (uitzondering gemaakt voor de bijkomende kosten die ontstaan door het feit dat u een ander leveringstype dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaard levering gekozen heeft) onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen betalen vanaf de dag waarop de mededeling van uw herroeping van dit contract bij ons is aangekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, behalve indien met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen werd; in geen geval worden u wegens deze terugbetaling kosten berekend.

We kunnen de terugbetaling weigeren tot de waren weer in ons bezit zijn of tot u bewezen heeft dat u de waren geretourneerd heeft, afhankelijk van welk geval het eerst optreedt. U moet de waren onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van dit contract instrueert, naar BENELUX MUNTKANTOOR, PO BOX 10 000, Diestersteenweg 190, 3510 Kermt op uw kosten terugzenden of overhandigen. De termijn is gevrijwaard wanneer u de waar voor afloop van de termijn van 14 dagen verzendt. U bent alleen aansprakelijk voor een eventueel waardeverlies van de waren wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een voor de controle van de staat, eigenschappen en werking van de waren niet noodzakelijke omgang ermee.

Het teruggaverecht vervalt vroegtijdig bij contracten voor de levering van waren die niet geprefabriceerd zijn en voor wiens productie een individuele keuze of bestemming door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument gemaakt zijn en waarbij het om waren gaat wiens prijs op de financiële markt onderhevig is aan schommelingen (bijvoorbeeld edelmetaal), waarop wij geen invloed hebben en die binnen de teruggavetermijn kunnen optreden.

Model-teruggaveformulier hier downloaden

 

Stand: 03.08.2016