Právo spotrebiteľov na zrušenie zmluvy

Spotrebitelia majú právo na zrušenie zmluvy podľa nasledujúcich pravidiel, pričom spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzavrie právny úkon za účelom, ktorý nie je možné priradiť ani k jej komerčným, ani k jej podnikateľským pracovným činnostiam.

Poučenie o zrušení zmluvy

Právo na zrušenie zmluvy

Máte právo na zrušenie zmluvy do 21 dní bez udania dôvodu.

Lehota zrušenia zmluvy je 21 dní odo dňa,

  • keď ste Vy alebo Vami menovaná tretia osoba, ktorá nie je špeditérom, prevzali tovar, resp.; ak ste si objednali tovar alebo viac tovarov v rámci jednotnej objednávky a tovar, resp. tovary boli alebo budú dodané jednotne;
  • keď ste Vy alebo Vami menovaná tretia osoba, ktorá nie je špeditérom, prevzali posledný tovar, resp.; ak ste si objednali tovar alebo viac tovarov v rámci jednotnej objednávky a tovary budú dodané oddelene;
  • keď ste Vy alebo Vami menovaná tretia osoba, ktorá nie je špeditérom, prevzali poslednú čiastočnú zásielku, alebo posledný kus, resp. ak ste objednali tovar, ktorý bude dodaný vo viacerých čiastočných zásielkach alebo kusoch.

Ak sa vyskytne viac z uvedených možností, lehota zrušenia zmluvy začne plynúť až potom, keď ste Vy alebo Vami menovaná tretia osoba, ktorá nie je špeditérom, prevzali posledný tovar alebo poslednú čiastočnú zásielku, resp. posledný kus. Pre uplatnenie Vášho práva na zrušenie zmluvy nás musíte informovať o Vašom rozhodnutí prostredníctvom jednoznačného vyjadrenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom, alebo e-mailom) na adresu: SLOVENSKÝ MINCOVÝ OBCHOD®, P.O. Box 4300, 800 90 Bratislava 090, Telefón: 0850 850 564, email: info@hmk.eu (právnu adresa: HMK V AG, zastúpená Predstavenstvo: Jan-Nicolas Fantl, Leubernstrasse 6, CH- 8280 Kreuzlingen). Môžete na to použiť priložený vzorový formulár pre zrušenie zmluvy, ktorý nie je predpísaný. Pre zachovanie lehoty zrušenia zmluvy je postačujúce, ak oznámenie o uplatnení práva na zrušenie zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na zrušenie zmluvy.

Dôsledky zrušenia zmluvy

Ak túto zmluvu zrušíte, vrátime Vám všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane dodacích nákladov (okrem dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z toho, ak ste zvolili iný druh zásielky, ako nami ponúkanú najlacnejšiu štandardnú zásielku), neodkladne a najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o zrušení tejto zmluvy. Pre spätnú úhradu používame rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri poslednej transakcii, prípadne iný, ak bolo výslovne dohodnuté inak; v žiadnom prípade Vám za vrátenie peňazí nebudeme účtovať poplatky.

Vrátenie peňazí môžeme zamietnuť, pokiaľ neobdržíme naspäť tovar, alebo kým nepredložíte potvrdenie o tom, že ste tovar zaslali späť v závislosti od toho, čo bolo skôr. Tovar je nutné neodkladne zaslať späť alebo odovzdať najneskôr do 14 dní od oznámenia o zrušení zmluvy na adresu Slovenský Mincový Obchod®, P.O. Box 4300, 800 90 Bratislava 090 na Vaše náklady. Lehotu dodržíte, ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty do 14 dní. Za prípadnú stratu hodnoty tovaru zodpovedáte iba v tom prípade, ak bola táto strata hodnoty spôsobená Vašou neodbornou manipuláciou počas preverovania vlastností a funkčnosti tovaru,

Právo na zrušenie zmluvy zaniká predčasne pri zmluvách o dodaní tovarov, ktoré nie sú prefabrikované a pre výrobu ktorých je smerodajná individuálna voľba alebo stanovenie prostredníctvom spotrebiteľa, alebo sú jednoznačne prispôsobené potrebám spotrebiteľa a tovary sa považujú za predmet, ktorého cena podlieha kolísaniu na finančnom trhu (napr. ušľachtilé kovy), na ktoré nemáme žiadny vplyv a ktoré sa môžu vyskytnúť počas lehoty zrušenia zmluvy.

Na stiahnutie tu: Vzorový formulár o zrušení zmluvy

Stav:  03.08.2016