Algemene contractsvoorwaarden

1. Geldigheidsgebied

Deze algemene contractsvoorwaarden gelden tussen u en ons voor de bestelling en de levering van de waaren.

2. Contractsluiting

Er komt een koopcontract tot stand, wanneer wij uw bestelling door levering van de goederen c.q. door het mededelen van de levering aannemen of uw bestelopdracht binnen 7 dagen bevestigen.   Het weergeven van de producten in onze reclamemededelingen vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een oproep om te bestellen. BENELUX MUNTKANTOOR® is een merk van HMK V AG. Uw contractant is de firma HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen, Raad van Bestuur: Joachim Wende, handelsregister van het kanton Thurgau, bedrijfs-nr.: CHE- 357.873.257. Uw bestellingen worden bij ons na contractsluiting bewaard. Mocht u uw documenten voor uw bestellingen verliezen, neem dan contact met ons op. Wij sturen u graag een kopie van uw bestelgegevens toe.

De tevredenheid van onze klanten is zeer belangrijk voor ons. Bij vragen helpt onze klantendienst u graag:

Benelux Muntkantoor, PO BOX 73, Gebouw 829 C, 1931 Brucargo
E-mail: service-hmk@hmk.eu
Telefoon: 089 / 56 12 12
Telefax: 089 / 57 24 21

3. Verzamelservice

Wanneer u een artikel inclusief verzamelservice bestelt, betekent dit dat u andere uitgaven van deze serie automatisch (meestal maandelijks) ter inzage ontvangt (koop op proef), m.a.w. u kunt geleverde waar zonder vermelding van redenen binnen 6 dagen na ontvangst van de waar retourneren. Het koopcontract wordt bij deze editieleveringen vanaf ontvangst van de waar pas door uw instemming geldig, echter uiterlijk na afloop van de inzagetermijn van 6 dagen. De instemming geldt als gedaan wanneer u ons binnen deze termijn noch een schriftelijke mededeling stuurt, noch de geleverde waar retourneert. Na de instemming hebben consumenten bovendien in onbeperkte mate recht op het bij punt 4. beschreven teruggaverecht, zodat u altijd minstens 27 dagen tijd heeft voor uw definitieve beslissing. Wij behouden ons telkens voor om uw eerste editieartikel reeds bij de startlevering te versturen – zo bespaart u verzendkosten. U kunt in alle rust elk verzamelstuk controleren. U verzamelt slechts zolang u dat wilt. Mocht u niet meer willen profiteren van onze verzamelservice, kunt u deze altijd onderbreken of geheel beëindigen.

4. Teruggaverecht voor consumenten

Consumenten hebben een teruggaverecht op basis van het feit dat een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtszaak voor doelen afsluit die overwegend geen uitstaans hebben met zijn commerciële en/of zelfstandige beroepsactiviteit.

Instructie inzake het teruggaverecht

Teruggaverecht

U kunt binnen 21 dagen zonder vermelding van redenen dit contract ontbinden.

Het teruggaverecht bedraagt 21 dagen vanaf de dag

  • waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de waren in bezit genomen heeft; wanneer u een waar of meerdere waren in het kader van een uniforme bestelling besteld heeft, en de waar resp. de waren uniform geleverd wordt resp. worden ;
  • waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste waar in bezit genomen heeft, wanneer u meerdere waren in het kader van een uniforme bestelling besteld hebt en de waren apart geleverd worden;
  • waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit genomen heeft, wanneer u een waar besteld heeft die in meerdere deelzendingen of stukken geleverd wordt.

Wanneer er sprake is van het bestaan van meerdere van de hierboven beschreven alternatieven, begint de teruggavetermijn pas wanneer u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste waar of de laatste deelzending resp. het laatste stuk in bezit genomen heeft. Om uw teruggaverecht uit te oefenen moet u ons: BENELUX MUNTKANTOOR®, PO BOX 73, Gebouw 829 C, 1931 Brucargo, Telefoon: 089/56 12 12, Telefax: 089/57 24 21, E-mail: service-hmk@hmk.eu (adres voor dagvaardingen: HMK V AG, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur Joachim Wende, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief, telefax of e-mail) over uw besluit om dit contract te ontbinden, informeren. U kunt daarvoor het meegeleverde model-teruggaveformulier gebruiken dat echter niet verplicht is. Om de teruggavetermijn te vrijwaren volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het teruggaverecht voor afloop van de teruggavetermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Wanneer u dit contract herroept moeten wij u alle betalingen, die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (uitzondering gemaakt voor de bijkomende kosten die ontstaan door het feit dat u een ander leveringstype dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaard levering gekozen heeft) onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen betalen vanaf de dag waarop de mededeling van uw herroeping van dit contract bij ons is aangekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, behalve indien met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen werd; in geen geval worden u wegens deze terugbetaling kosten berekend.

We kunnen de terugbetaling weigeren tot de waren weer in ons bezit zijn of tot u bewezen heeft dat u de waren geretourneerd heeft, afhankelijk van welk geval het eerst optreedt. U moet de waren onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van dit contract instrueert, naar BENELUX MUNTKANTOOR, PO BOX 10 000, Diestersteenweg 190, 3510 Kermt op uw kosten terugzenden of overhandigen. De termijn is gevrijwaard wanneer u de waar voor afloop van de termijn van 14 dagen verzendt. U bent alleen aansprakelijk voor een eventueel waardeverlies van de waren wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een voor de controle van de staat, eigenschappen en werking van de waren niet noodzakelijke omgang ermee.

Het teruggaverecht vervalt vroegtijdig bij contracten voor de levering van waren die niet geprefabriceerd zijn en voor wiens productie een individuele keuze of bestemming door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument gemaakt zijn en waarbij het om waren gaat wiens prijs op de financiële markt onderhevig is aan schommelingen (bijvoorbeeld edelmetaal), waarop wij geen invloed hebben en die binnen de teruggavetermijn kunnen optreden.

5. Prijzen, verzendkosten

Alle in onze reclame-informatie en Kataloog genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijke btw en andere prijsbestanddelen. Naast de aangegeven prijzen berekenen we bovendien voor de levering in Nederland het aangegeven vaste bedrag.

6. Levering

Vóór verzending worden onze producten zorgvuldig gekeurd en verpakt. Onze levertijd bedraagt 7 dagen na binnenkomst van de order. Naar eventueel afwijkende levertijden wijzen we in de reclame-informatie en de betreffende productenpagina’s. Een levering is alleen mogelijk aan afnemers in Nederland. Wij verzenden uw order in de regel per post. Omwille van organisatorische redenen is het mogelijk dat de verzending vanuit Zwitserland gebeurt. Door het versturen van het bestelformulier verleent u ons c.q. de door ons gevolmachtigde logistiekverlener ook de volmacht om alle voor de invoer op uw naam en voor uw rekening vereiste verklaringen af te geven en de douaneformaliteiten af te handelen, met name ook alle in deze samenhang vereiste certificaten en papieren voor te leggen. Deze service is kosteloos voor u. Wij dragen alle in verband met de invoer staande tolgelden, belastingen en heffingen en bevrijden u op dit gebied van alle plichten. Wanneer de waarde van de waren hetzij de waardelimieten volgens artikel 27 ZollbefreiungVO (EWG) [Verordening inzake douanevrijstelling (EEG)] of de waardelimieten van §§ 1 en 1a EUStBV overschrijdt, behouden wij ons het recht voor tegenover de douane of de fiscus in eigen naam en voor eigen rekening te handelen, echter zonder meerkosten voor u. Onze leveringsplicht vervalt wanneer de bestelde waar niet meer beschikbaar is omwille van redenen die voor ons bij contractsluiting niet voorzienbaar was, wij ondanks correcte congruente dekking zelf niet correct en tijdig bevoorraad worden en wij niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de ontbrekende beschikbaarheid en wij u hierover onmiddellijk geïnformeerd hebben. Wanneer wij u bij wijze van uitzondering een in kwaliteit en prijs vergelijkbaar artikel sturen, bent u vanzelfsprekend niet verplicht om dit artikel te accepteren en kunt u dit eenvoudig kosteloos retourneren.

7. Betaling

Alle leveringen gebeuren in de regel op rekening! De betaling moet direct na het sluiten van de overeenkomst worden verricht – er is een factuur met acceptgiro bij de levering gevoegd. Wij behouden ons voor om met vooruitbetaling aan onze klanten te leveren, wanneer het gaat om nieuwe klanten of indien de desbetreffende order financiële risico´s zou kunnen opleveren. U ontvangt dan een rekening vooraf met onze bankgegefens. Na uw betaling/overschrijving worden de goederen onmiddellijk geleverd! Op verzoek kunt u ook d.m.v. een cheque betalen. Ingeval van betaling per cheque geldt de betaling op dat moment als gedaan wanneer de cheque wordt ingewisseld en niet wordt ingetrokken. Wij wijzen onze klanten er uitdrukkelijk op dat de schuldenaar van een vergoedingsvordering op zijn laatst met de betaling achterraakt, wanneer hij niet binnen 30 dagen na de vervaldatum en binnenkomst van een rekening of gelijkwaardig betalingsoverzicht betaalt.

8. Garantie

Voor alle door ons aangeboden artikelen zijn de wettelijke garantierechten van toepassing.

9. Eigendomsvoorbehoud

De waar blijft ons eigendom tot de volledige betaling.

10. Slotbepalingen

De contractsluiting gebeurt uitsluitend in de Nederlandse taal. Voor alle rechtshandelingen of andere juridische relaties met HMK V AG geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland zonder de verwijzingsnormen van het internationale privérecht en met uitsluiting van het internationale kooprecht (CISG). Bij overeenkomsten voor een doel dat niet kan worden toegerekend aan de beroeps- of commerciële activiteit van de gerechtigde (consument), geldt deze rechtskeuze slechts in zoverre als de verleende bescherming niet weggenomen wordt door dwingende voorschriften van het recht van de staat waarin de consument zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft. Is de klant handelaar, dan is de bevoegde rechtbank Aschaffenburg (Duitsland) voor alle claims uit en in verband met de met de klant afgesloten overeenkomst.

Model-teruggaveformulier hier downloaden

Stand:  01.01.2017